Somatostatin

Additional Info

  • CAS NO.: 38916-34-6
  • EC NO.: 254-186-5
  • Synonym: Somatostatin-14
  • Formula: C76H104N18O19S2
  • Mol. weight: 1637.88 g/mol